printHeader

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES EN INLEIDING

In deze algemene voorwaarden verwijzen de woorden "u" en "uw" naar elke klant ("Klant") en diens aangestelden, met inbegrip van diens administratieve contactpersoon, terwijl de woorden "wij" en "ons/onze" verwijzen naar Keyboost en diens volle dochters ("Keyboost "). Deze overeenkomst verduidelijkt onze verplichtingen jegens u en uw verplichtingen jegens ons, in verband met de door u aangekochte of gevraagde Keyboost dienst(en). Door aankoop van de Keyboost dienst(en) stemt u ermee in dat er bij ons een account wordt opgemaakt voor dergelijke diensten. Wanneer u gebruikmaakt van uw account of u iemand anders de toestemming geeft om uw account te gebruiken voor aankoop van of toegang tot de dienst(en) van Keyboost of voor annulering of wijziging van die dienst(en) (zelfs indien we niet in kennis werden gesteld van dergelijke toestemming), dan dekt onderhavige (aangepaste) algemene voorwaarden dergelijke diensten of acties.

Daarenboven stemt u ermee in dat de administratieve contactpersoon voor alle aan u geleverde diensten uw tussenpersoon is, met volledige volmacht om u te vertegenwoordigen inzake dergelijke diensten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de bevoegdheid om dergelijke diensten te beëindigen, over te dragen (indien overdracht is toegestaan door de overeenkomst) of te wijzigen, of om bijkomende diensten aan te kopen. De aanvaarding van uw aanvra(a)g(en) voor onze diensten en de uitvoering van onze diensten zullen plaatsvinden in onze kantoren te Deurne, België, tenzij contractueel anders bedongen.

2. DIVERSE DIENSTEN

De artikelen 1 tot en met 19 zijn van toepassing op alle door u gevraagde of aangekochte diensten van Keyboost

BELANGRIJKE OPMERKING INZAKE GEBUNDELDE DIENSTEN: Indien u overgaat tot aankoop van diensten van Keyboost die samen worden verkocht binnen een pakket, zal beëindiging van een onderdeel van deze diensten leiden tot de mogelijke beëindiging van alle diensten, naar keuze van Keyboost

3. TARIEVEN, BETALING EN DIENSTVERLENINGSTERMIJN

In ruil voor de door u aangekochte diensten stemt u ermee in aan Keyboost de ten tijde van uw aankoop geldende tarieven te betalen na ontvangst van uw factuur van Keyboost Betaling via een permanente betalingsopdracht aan de bank is mogelijk indien voorzien in het gekozen contract. Alle tarieven zijn onmiddellijk betaalbaar en niet-terugbetaalbaar. Een hernieuwing van uw diensten bij ons is onderworpen aan onze op dat ogenblik geldende voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, succesvolle voltooiing van de toepasselijke authentificatieprocedure, en betaling van alle op het ogenblik van de hernieuwing geldende tarieven voor dienstverlening.

Bijkomende betalingsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn op de door u aangekochte diensten van Keyboost In elk geval bent u en u alleen verantwoordelijk voor de kredietkaartinformatie die u doorgeeft aan Keyboost en moet u Keyboost dan ook onmiddellijk inlichten over elke wijziging (bv. wijziging van vervaldatum of rekeningnummer). Daarenboven bent u en u alleen verantwoordelijk voor het hernieuwen van de dienstverlening. Keyboost zal niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij in verband met de hier beschreven hernieuwing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke nalatigheid of fout in het hernieuwen van de dienstverlening.

U stemt in met betaling van elke meerwaardebelasting, verkoopsbelasting en andere belastingen, (behoudens de belastingen op het inkomen van Keyboost ) die verband houden met de diensten van Keyboost of de onder deze voorwaarden door u gedane betalingen. Alle betalingen voor diensten van Keyboost zullen gebeuren in euro.

De betaling moet voor de vervaldatum van de factuur uitgevoerd worden. In geval van vertraging van de betaling, wordt de factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire sanctie van 15 %, met een minimum van 25,00 euro. De bedragen van eventuele openstaande facturen, inclusief de sancties, brengen een interest op van 15% per jaar.

Alle bestellingen, facturen, herinneringen en alle andere meldingen worden uitsluitend via e-mail verstuurd. Indien u uw facturen per post wilt krijgen, moet dit schriftelijk gemeld worden en worden er per factuur 5€ administratieve kosten aangerekend.

4. CORRECTE INFORMATIE

U stemt ermee in om: (1) waarachtige, actuele en correcte informatie te verstrekken in verband met uzelf en/of uw bedrijf, zoals wordt vereist bij het aanvraagproces; en (2) overeenkomstig onze wijzigingsprocedures de door u bij de aankoop van onze diensten aan ons verstrekte informatie bij te houden en bij te werken, met het oog op actuele, volledige en correcte gegevens. We baseren ons op die informatie om u belangrijke informatie en berichten te sturen over uw account en onze diensten.

U stemt ermee in dat Keyboost (rechtstreeks of via haar derde dienstenleveranciers) gemachtigd is, maar niet verplicht, tot wijziging van enige adresinformatie die verband houdt met uw account (bv. adres van de registrant, facturatieadres, enz.) en u stemt ermee in dat Keyboost gebruik mag maken van en voortgaan op dergelijk gewijzigde adresinformatie voor alles wat te maken heeft met uw account (met inbegrip van verzending van facturen en andere belangrijke accountinformatie), alsof dergelijke wijzigingen direct door u werden aangebracht.

U stemt ermee in alle informatie die door Keyboost op de site moet worden gezet of die gebruikt moet worden voor websiteoptimalisatie, zoekmachineoptimalisatie, e-marketing of welke andere diensten van Keyboost dan ook, op digitale wijze te bezorgen. Andere wijzen van informatieverstrekking kunnen niet aanvaard worden.

5. PRIVACY

U verzekert ons dat u informatie verstrekte aan en toestemming bekwam van elke derde persoon wiens persoonlijke gegevens u ons verstrekt, inzake: (i) de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens van dergelijke derde partij werden verzameld, (ii) de ontvangers of groepen ontvangers van de persoonlijke gegevens van de derde partij, (iii) welke van de gegevens van de derde partij verplicht zijn en welke gegevens, als er al zijn, vrijwillig zijn, en (iv) hoe de derde partij toegang kan krijgen tot en, indien noodzakelijk, rechtzetting kan verkrijgen van de over haar bijgehouden gegevens. Verder stemt u ermee in dat u dergelijke kennisgeving zal verstrekken aan en dergelijke instemming zal bekomen inzake alle persoonlijke gegevens van derden die u ons in de toekomst zal verstrekken. We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet verstrekken van een kennisgeving aan of het niet bekomen van de instemming van dergelijke personen, noch voor de verstrekking door u van gedateerde, onvolledige of incorrecte informatie. U hebt kennis genomen van het mogelijke gebruik door Keyboost van de door u over uzelf of derden verstrekte gegeven en geeft Keyboost terzake de toestemming tot dit gebruik, conform de Belgische wetgeving inzake privacy.

6. EIGENDOM

U erkent dat er geen intellectuele eigendomsrechten van Keyboost aan u worden overgedragen en dat u geen expliciete of impliciete rechten verkrijgt op dienstverlening van Keyboost of diens licentiegevers, behoudens de uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden verleende rechten. In de mate waarin u instaat voor aanmaak van enig afgeleid werk (elk werk dat is gebaseerd op een of meer eerder bestaande versies van een u verstrekt werk, zoals een verbetering of wijziging, revisie, vertaling, verkorting, samenvatting, uitbreiding, verzameling, compilatie of enige andere vorm waarin eerder bestaande werken in een nieuwe vorm warden gegoten, gewijzigd of aangepast), zal dergelijk afgeleid werk de eigendom zijn van Keyboost en zullen alle rechten en titels op belangen in dergelijk afgeleid werk automatisch toekomen aan Keyboost . Keyboost zal niet verplicht zijn u enig recht te verstrekken op enig op dergelijke wijze verkregen afgeleid werk.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Keyboost verbindt zich ertoe de haar opgelegde verplichtingen zoals bepaald in deze overeenkomst na te komen. Keyboost komt niet tussenbeide inzake eventuele contractuele betrekkingen tussen u en de andere Internetgebruikers.

Indien u openstaande facturen hebt, kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten laste van Keyboost worden ingeroepen.

Keyboost neemt geen enkele verantwoordelijkheid inzake schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit storingen van de apparatuur van u of elke andere derde.

Keyboost kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vernieling van de computergegevens op de informatiedragers van de apparatuur (harde schijf, cd-rom, diskettes, enz.).

Keyboost kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die voortvloeit uit een daling van de website van de klant in de rankings van Google of andere zoekmachines, ongeacht of de lagere positie in de zoekresultaten van deze of andere zoekmachines in verband staat met de door Keyboost geleverde diensten of niet.

Bovendien kan de verantwoordelijkheid van Keyboost niet worden ingeroepen als de versturing van de gegevens werd verstoord of verhinderd door een gebeurtenis buiten de wil van Keyboost , zoals een aantasting van het programma of van de gegevensopslagmedia wegens enig mogelijk ongeluk (schok, te hoge spanning, blikseminslag, ... ), variaties of onderbreking van de elektriciteitstoevoer, storing of onderbreking van het telecommunicatienetwerk, ontregeling van de toegang tot het Internet, aanpassing van de informaticaconfiguratie door een derde partij, enz. Keyboost aanvaardt slechts een inspanningsverbintenis, in geen geval een resultaatsverbintenis, voor alle door Keyboost geleverde diensten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) domeinregistratie, hosting, webdesign, websiteoptimalisatie, zoekmachineoptimalisatie en e-marketing.

Keyboost is alleen gebonden aan de goede uitvoering van de dienstverlening voor de beveiligde online gegevensopslag als u in eerste instantie en voor de hele duur van de overeenkomst uw verplichtingen nakomt.

Bij gebreke hieraan te voldoen kan Keyboost de overeenkomst als verbroken beschouwen of haar verplichtingen opschorten. Keyboost verzorgt een eenvoudige dienstverlening betreffende gegevensopslag en terugplaatsing van informaticagegevens. Hierdoor heeft Keyboost geen kennis van de inhoud van de informaticagegevens waarover u verklaart de enige verantwoordelijke te zijn.

In geval u een klacht hebt die verband houdt met het niet functioneren van het systeem of met een schadegeval, dient u Keyboost hiervan op de hoogte te brengen via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, binnen de 72 uren volgend op de datum waarop u kennis hebt genomen van de feiten, op straffe van verval.

In geval van directe of indirecte schade geleden door u blijft de verantwoordelijkheid van Keyboost voor schade beperkt tot de grenzen die rechtstreeks te maken hebben met de in deze overeenkomst beschreven verplichtingen. Ten opzichte van derden blijft u zelf verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade, buiten genoemde verplichtingen van Keyboost

De dienstverlening voor gegevensopslag ontheft u niet van de voorzorg om, indien u dat wenst, een verzekering af te sluiten die het informaticarisico dekt, meer bepaald in geval van het verlies van informaticagegevens.

U staat zelf in voor de naleving van de auteursrechten en intellectuele rechten die aan afbeeldingen en/of logo’s verbonden zijn, en verbindt zich ertoe vooraf ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke verplichtingen ter zake is voldaan. U vrijwaart bij dezen Keyboost tegen eventuele rechtsmiddelen die ter zake tegen Keyboost zouden worden ingeleid.

Het gebruik van de website en/of van de geleverde goederen is volledig op uw eigen verantwoordelijkheid. U blijft ter zake de enige verantwoordelijke betreffende de correcte toepassing van de wetgeving. Zo zult u onder meer de wetgeving inzake de handelspraktijken (wet van 14 juli 1991), de privacy en de goede zeden naleven.

U aanvaardt bij deze uitdrukkelijk dat bij niet-naleving van deze bepaling Keyboost dit als een grond van verbreking lastens u kan beschouwen.

8. VRIJWARING

Wanneer we worden bedreigd met een procedure of wanneer we worden vervolgd door een derde partij, dient u ons te vrijwaren. We zullen het recht hebben om deel te nemen aan uw verdediging tegen een vordering van een derde partij inzake uw gebruik van de diensten van Keyboost , met een advocaat van onze keuze en op onze eigen kosten. U en u alleen zal verantwoordelijk zijn om ons te verdedigen tegen enige vordering.

9. DUUR VAN DE OVEREENKOMST - ONTBINDING - VERNIEUWING

Gratis Keyboost-test:

Deze eenmalige Keyboost-inspanning is volledig gratis voor één domeinnaam per website of webshop, duurt ongeveer een maand en is zonder verplichting van u of Keyboost . Op het einde van de test krijgt u een offerte om de hogere positie in Google aan te houden of nog te verbeteren. Indien u daar verder niet op ingaat, hoeft u verder niets te doen, de test stopt automatisch.

Overige diensten:

Onverminderd de verlengingen die verband houden met eventuele opschorting zoals voorzien in de overeenkomst tussen Keyboost en uzelf, wordt iedere overeenkomst afgesloten voor een onherroepelijke en niet-reduceerbare termijn zoals vermeld in de door u ondertekende overeenkomst en/of in de door u ondertekende offerte, die integraal deel uitmaakt van de overeenkomst. Afhankelijk van het gekozen contract kunt u evenwel besluiten om de overeenkomst te beëindigen mits de betaling van een vergoeding gelijk aan 60% van de nog niet vervallen maandelijkse aflossingen voor de lopende periode. In alle andere gevallen van verbreking van de overeenkomst door een handeling of een door u begane inbreuk, bent u eraan gehouden om aan Keyboost , bij wijze van forfaitaire vergoeding, een som te betalen die gelijk is aan 60% van de nog niet vervallen maandelijkse aflossingen voor de lopende periode onverminderd de lopende vergoedingen. Als er geen beëindiging van de overeenkomst wordt aangekondigd door de ene partij aan de andere, dertig dagen of drie maanden, afhankelijk van het gekozen contract, voor de einddatum van de overeenkomst, via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, afhankelijk van het gekozen contract, voor achtereenvolgende periodes van 3 maanden of één jaar, opzegbaar op de hierboven beschreven wijze mits opzeg van respectievelijk 30 dagen of 3 maanden vóór de beëindiging van de verlengde termijn.

Voor specifieke overeenkomsten op kortere termijn, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) diensten voor zoekmachineoptimalisatie, meer bepaald Keyboost, geldt dat, wanneer u online de gratis Keyboost-test activeert tot een betaald Keyboost-account, u dit doet voor een niet-reduceerbare termijn van 3 volledig gefactureerde maanden. Na deze niet-reduceerbare termijn kunt u de stopzetting van het account aanvragen online, door in te loggen bij keyboost.vlaanderen.
Indien het Keyboost-account werd opgezet via een door beide partijen ondertekende overeenkomst, geldt dat u als klant na de initiële niet-reduceerbare termijn, vermeld op de overeenkomst, de stopzetting online kan aanvragen door in te loggen bij keyboost.vlaanderen.
Het stopzetten van een account ontslaat de klant niet van betaling van eventuele openstaande facturen.

In alle gevallen van beëindiging van de onderhavige overeenkomst door het verstrijken van de termijn of door vervroegde beëindiging, bent u eraan gehouden alle eventueel te uwer beschikking gestelde apparatuur onmiddellijk aan Keyboost terug te geven en wordt bij niet-naleving een dwangsom overeengekomen van 25,00 € per dag vertraging. Indien u, bij handelsoverdracht, de onderhavige overeenkomst laat overnemen door een door Keyboost , of degene aan wie de rechten zijn overgedragen of in pand gegeven, goedgekeurde opvolger, wordt de oorspronkelijke contractant, die geen achterstallen heeft inzake betaling, vrijgesteld van zijn verplichtingen en dus ook van de bovenvermelde vergoedingen. Indien de overdracht niet wordt goedgekeurd door Keyboost, of degene aan wie de rechten zijn overgedragen of in pand gegeven, blijft u zelf gehouden tot naleving van deze overeenkomst.

Voor zover de wetgeving inzake het consumentenrecht van toepassing is op deze overeenkomst, zoals bij verkoop via het internet of verkoop buiten de zetel aan een consument die niet optreedt als handelaar, vermeldt dit contract uitdrukkelijk dat van deze overeenkomst kan worden afgezien binnen de termijn van 7 dagen.

10. VERTEGENWOORDIGING EN GARANTIE

U stemt ermee in en u verzekert dat: (i) uw registratie noch het gebruik van enige diensten van Keyboost , noch de wijze waarop u dergelijke diensten van Keyboost wilt gebruiken, direct noch indirect een inbreuk vormen op de wettelijke rechten van een derde partij, (ii) u de vereiste bekwaamheid en machtiging bezit voor uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden en voor uitvoering van alle hierin vermelde verplichtingen, (iii) u zorgde voor instelling van de noodzakelijke beveiligingsopties inzake uw domeinregistratiebestand, (iv) u de wettelijke leeftijd bezit om overeenkomsten te sluiten en (iv) u instemt met naleving van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

11. TOEGANG TOT DE ACCOUNT

Voor toegang tot de diensten van Keyboost of met het oog op een wijziging van uw account, kunt u worden verzocht tot het opzetten van een account en het verkrijgen van een loginnaam, een accountnummer, een wachtwoord en/of een wachtzin. U machtigt ons tot verwerking van alle verrichtingen op uw account die gebeuren via het gebruik van de naam en het nummer van uw account, het wachtwoord en/of de wachtzin. U en u alleen bent verantwoordelijk voor het behoud van de confidentialiteit van uw loginnaam, het accountnummer, het wachtwoord en/of de wachtzin. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elk niet-toegelaten gebruik van uw loginnaam, accountnummer, wachtwoord en/of wachtzin, en u bent verantwoordelijk voor alle niet-toegelaten activiteiten, kosten en/of verplichtingen tengevolge van het gebruik van uw loginnaam, accountnummer, wachtwoord en/of wachtzin. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor niet-toegelaten gebruik of misbruik van uw loginnaam, accountnummer, wachtwoord en/of wachtzin of de optie inzake veilige authentificatie.

12. TUSSENPERSONEN

U stemt ermee in dat, indien uw tussenpersoon (bv. uw administratieve contactpersoon, internetserviceprovider, bediende) in uw naam een dienst of diensten aankocht, u niettemin als opdrachtgever bent gebonden door alle voorwaarden, met inbegrip van de voorschriften inzake domeinnaamgeschillen. Uw voortgezet gebruik van onze diensten houdt uw akkoord in met niet door u geautoriseerde acties van uw tussenpersoon. Door gebruik van uw loginnaam, accountnummer of wachtwoord of andere voorgewend optreden voor uw rekening, bevestigt uw tussenpersoon dat hij of zij gemachtigd is om in uw naam een beroep te doen op onze diensten, dat hij/zij is gemachtigd om u te verplichten tot naleving van onderhavige algemene voorwaarden, dat hij of zij u op de hoogte heeft gebracht van deze voorwaarden, en dat hij of zij gemachtigd om in uw naam op te treden. Daarenboven bent u aansprakelijk voor de eventuele fouten gepleegd door uw tussenpersoon.

13. RECHT TOT WEIGERING

We behouden het recht voor om de registratie van de door u gekozen domeinnaam te weigeren of om u in te schrijven op andere diensten van Keyboost , of om de door u gekozen domeinnaam te wissen binnen de eerste dertig (30) kalenderdagen vanaf de ontvangst van uw betaling voor dergelijke diensten. Indien we door u gekozen domeinnaam niet registreren of u inschrijven voor andere diensten van Keyboost of indien we de door u gekozen domeinnaam of andere diensten van Keyboost wissen binnen die periode van dertig (30) dagen, stemmen we in met terugbetaling van eventuele door u betaalde abonnementsgelden. U stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zullen zijn voor verlies of beschadiging die zouden voortkomen uit onze weigering tot registratie van de door u gekozen domeinnaam, verwijdering van uw gekozen domeinnaam of weigering tot inschrijving op andere diensten van Keyboost

14. KENNISGEVINGEN EN BETEKENINGEN

Behoudens andersluidende vermelding in de door u ondertekende overeenkomst, zullen alle kennisgevingen aan Keyboost , tenzij contractueel anders bepaald, schriftelijk dienen te zijn en geadresseerd aan Keyboost , ter attentie van: Keyboost , 2100 Deurne, België. Voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst doen beide partijen keuze van woonplaats op het adres van hun maatschappelijke zetel of van hun vestiging zoals opgegeven in de ondertekende overeenkomst. Geen enkele adreswijziging van de abonnee zal in aanmerking worden genomen indien deze wijziging niet per aangetekende brief bekend is gemaakt. tenzij in onderlinge overeenstemming anders is bepaald.

15. DEELBAARHEID

U stemt ermee in dat de onderdelen van de onderhavige algemene voorwaarden deelbaar zijn. Indien een voorwaarde geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dit geen gevolgen hebben voor de rest van onderhavige algemene voorwaarden.

16. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

U stemt ermee in dat onderhavige algemene voorwaarden en de voorschriften en gedragscodes die erin zijn vervat of waarnaar wordt verwezen partijen tot wet strekken en dat ze in de plaats komen van alle vorige overeenkomsten en afspraken, schriftelijk en mondeling, ingesteld door gebruik, praktijk, beleid of precedent, inzake het voorwerp van onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een door u geplaatst aankooporder voor de diensten van Keyboost

17. OVERDRACHT EN WEDERVERKOOP

Behoudens andersluidende vermelding in de door u ondertekende overeenkomst, zijn uw rechten die voortvloeien uit onderhavige voorwaarden niet overdraagbaar noch wederverkoopbaar. Elke poging door uw schuldeisers om een belang te verwerven in onder deze voorwaarden vallende rechten, via beslaglegging, invordering of anderszins, maken onderhavige voorwaarden en de eventuele overeenkomsten tussen de partijen nietig. U stemt ermee in geen van onze diensten door te verkopen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Keyboost

18. TOEPASSELIJKE WETGEVING

U erkent uitdrukkelijk dat de bevoegdheid voor alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden en de tussen de partijen geldende overeenkomsten berust bij de rechtbanken van Antwerpen. Partijen komen overeen dat zij kiezen voor de toepassing van het Belgische recht inzake alle conflicten en interpretaties die verband houden met onderhavige overeenkomst.

19. UITVOERBEPERKINGEN

U erkent en stemt ermee in, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7 van deze algemene voorwaarden, dat u zich niet bezighoudt met de invoer, uitvoer, herinvoer, direct noch indirect, van enig product, met inbegrip van uw producten die diensten van Keyboost bevatten of daarvan gebruikmaken, die een inbreuk vormt op de wetten en voorschriften van enige toepasselijke rechtspraak.

BIJLAGE

BIJKOMENDE VOORWAARDEN
VAN TOEPASSING OP REGISTRANTEN VAN DOMEINNAMEN

1. Beveiliging: Keyboost verzekert geen beveiliging van uw domeinnaamregistratiebestanden en u staat in voor alle risico's inzake aantasting van de door u gekozen beveiligingsoptie, ingevolge bedrieglijke, niet-toegelaten of onwettige activiteit.

2. Onthulling door Keyboost van bepaalde informatie: Overeenkomstig de vereisten van onze gedragscodes inzake privacy en teneinde het ons mogelijk te maken de actuele regels en gedragscodes voor het domeinnaamsysteem na te leven, machtigt u Keyboost hierbij om aan derde partijen te onthullen, via een publiek toegankelijke registratiegegevensbank, de volgende verplichte informatie die u dient te verstrekken bij het registreren of reserveren van een domeinnaam:

(i)       de door u geregistreerde domeinna(a)m(en);

(ii)     uw naam en adres;

(iii)    de na(a)m(en), adres(sen), e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) en eventueel faxnummer(s) van de technische en administratieve contactpersonen voor uw domeinna(a)m(en);

(iv)   de internetprotocolnummers van de primary name server en de secondary name server voor dergelijke domeinna(a)m(en);

(v)    de overeenkomstige namen van dergelijke nameservers;

(vi)   de oorspronkelijke aanmaakdatum van de registratie; en

(vii)  de vervaldatum van de registratie.

Zoals alle erkende domeinnaamregistratoren moeten ook wij deze informatie in bulk beschikbaar stellen aan derde partijen die ermee instemmen deze niet te gebruiken voor (a) het toestaan, mogelijk maken of op een andere wijze ondersteunen van de verzending van ongevraagde massamails, commerciële reclame of verzoeken via telefoon, fax, of e-mail (spam) en voor (b) het mogelijk maken van massale, geautomatiseerde, elektronische processen die gebruikmaken van onze domeinnaamregistratiesystemen.

3. Gedragscode inzake domeinnaamgeschillen:  Indien u via ons een domeinnaam hebt geregistreerd, stemt u ermee in te zijn gebonden door onze actuele gedragscodes inzake domeinnaamgeschillen die hierin is vervat en die door verwijzing integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden. U stemt ermee in dat, indien uw gebruik van onze domeinnaamregistratiediensten wordt aangevochten door een derde partij, u bent onderworpen aan de op dat ogenblik geldende voorwaarden. Voor enig geschil met of aanvechting door een derde partij dat of die te maken heeft met of voortvloeit uit uw gebruik van een bij ons geregistreerde domeinnaam of uw gebruik van onze domeinnaamregistratiediensten, stemt u ermee in de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen. Ingeval van een domeinnaamgeschil met een derde partij, stemt u ermee in ons te vrijwaren, overeenkomstig onderhavige voorwaarden. Indien we in kennis worden gesteld van een klacht, ingediend bij een gerechtelijk of administratief orgaan, inzake uw gebruik van onze domeinnaamregistratiediensten, stemt u ermee in geen wijzigingen aan te brengen in uw domeinnaamregistratiebestand zonder ons voorafgaand akkoord. Het is mogelijk dat we u niet toestaan wijzigingen aan te brengen aan dergelijk domeinnaambestand tot:

(i)      we daartoe worden verplicht door het gerechtelijk of administratief orgaan, of

(ii)     we van u en de andere partij die uw registratie en uw gebruik van onze domeinnaamregistratiediensten betwist, vernemen dat het geschil werd bijgelegd.

Verder stemt u ermee in dat, indien u wordt vervolgd inzake uw registratie en gebruik van onze domeinnaamregistratiediensten, we uw domeinnaambestand mogen neerleggen bij de griffie van het gerechtelijk orgaan, door een partij in het bezit te stellen van een registratorbewijs van ons. U stemt ermee in dat we ons schikken naar alle binnenlandse of buitenlandse rechterlijke bevelen die zijn gericht tegen u en/of de domeinnaamregistratie.

4. Geen garantie: U stemt ermee in dat dergelijke registratie van uw domeinnaam, u niet vrijwaart van bezwaren inzake de registratie of het gebruik van uw domeinnaam.

5. Herroeping: U stemt ermee in dat we uw diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de domeinnaamregistratiediensten, mogen opschorten, annuleren of overdragen, met het oog op:

(i)      correctie van vergissingen van onzentwege, van een andere registrator of van een registratieoverheid bij het registreren van de door u gekozen domeinnaam, of

(ii)     oplossing van een geschil overeenkomstig onze gedragscode inzake domeinnaamgeschillen.

Het stopzetten van een account ontslaat de klant niet van betaling van eventuele openstaande facturen.